Heden, de …………. verschenen voor mij, …………….notaris ter standplaats …….
1. de heer A…………
2. de heer B ………..
3. de heer C ………..
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten de vereniging “Road Rocket Café-Racer Club” en daarvoor vast te stellen de navolgende
Statuten
Naam en zetel
Artikel 1
De vereniging draagt de naam “Road Rocket Café-Racer Club”. Zij heeft haar zetel in de gemeente Hoorn.
Doel
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel:
a. het in stand houden en het bevorderen van de bouw en het gebruik van motorfietsen van het type “café-racer”. In het huishoudelijk reglement wordt bepaald wat de vereniging verstaat onder het begrip “café-racer”.
b. de belangen van haar leden te behartigen, in het bijzonder voor zover deze met motorrijden verband houden en onder haar leden een vriendschapsband te vormen en te onderhouden.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen en in het bijzonder door het organiseren van evenementen op motorgebied, het houden van toerritten in clubverband, het (doen) houden van lezingen, excursies en/of filmvertoningen, het deelnemen aan evenementen georganiseerd door andere motorclubs of belangen-organisaties, het samenwerken met andere motorclubs, het zich presenteren op motorbeurzen en andere evenementen en het uitbrengen van een periodiek blad.
Duur
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
Leden
Artikel 4
1. De vereniging bestaat uit gewone leden, gezinsleden en ereleden.
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
Begunstigers
Artikel 5
1. Begunstigers zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.
2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
3. Naast de overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens deze statuten of het reglement worden toegekend, hebben zij het recht het door de vereniging gepubliceerde blad te ontvangen.
Lidmaatschap
Artikel 6
1. Aanmelden dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur, dat beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers. Toelating tot gewoon lid, gezinslid of erelid geschiedt slechts indien men eigenaar is van tenminste één motorfiets van het type “café-racer”, zoals omschreven in artikel 2 lid 1a.
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Gezinsleden zijn zij die deel uitmaken van een gezin waarvan tenminste één persoon gewoon lid is van de vereniging. Een gezinslid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid maar ontvangt geen clubblad.
4. Ereleden zijn zij die bijzondere verrichtingen ten gunste van de vereniging hebben geleverd. Ereleden worden door het bestuur voorgedragen. Het erelidmaatschap wordt verkregen na goedkeuring door de algemene vergadering.
Schorsing van leden
Artikel 7
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode tot de eerstvolgende algemene vergadering, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige wijze heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
Einde van het lidmaatschap
Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid.
b. door opzegging door het lid.
c. door opzegging namens de vereniging.
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke of mondelinge kennisgeving, welke vóór de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij jegens de vereniging zijn verplichtingen niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid onverwijld van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste de helft plus één van het aantal uitgebracht geldige stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers
Artikel 9
1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Geldmiddelen
Artikel 10
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de leden, uit de bijdragen van begunstigers, uit entreegelden, uit de verkoop van clubartikelen, uit inkomsten van advertenties in het clubblad, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit andere toevallige baten.
2. De leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. De minimum-bijdrage die een begunstiger verschuldigd zal zijn, dient tenminste gelijk te zijn aan het bedrag van de jaarlijkse bijdrage door een lid verschuldigd. Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van de jaarlijkse bijdrage.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijk ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
Bestuur
Artikel 11
1. Het bestuur betstaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden. De algemene vergadering bepaalt het aantal leden waaruit het bestuur zal bestaan.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van een bindende voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt zo mogelijk bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste een/tiende deel van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze.
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
Einde bestuurlidmaatschap – periodiek lidmaatschap – schorsing
Artikel 12
1. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurlid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; aan de herkiesbaarheid kunnen bij huishoudelijk reglement beperkingen worden gesteld. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste twee maanden.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts;
a. door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
b. door bedanken.
c. door overlijden.
Bestuursfuncties – besluitvorming door het bestuur
Artikel 13
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester of, indien de secretaris tevens de functie van penningmeester vervult, een vice-voorzitter aan. Het kan voor ieder van dezen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2. De voorzitter leidt alle vergaderingen. Bij zijn afwezigheid wordt deze taak waargenomen door een der overige bestuursleden. Hij waakt voor de handhaving van statuten en reglement, alsmede in het algemeen voor een geregelde gang van zaken.
3. De voorzitter bepaalt de data van de bestuursvergaderingen, zo dikwijls hij zulks nodig oordeelt. Hij is daartoe verplicht indien drie of meer bestuursleden dit wensen en wel op een door die bestuursleden te kiezen tijd en plaats.
4. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. Bij afwezigheid van de secretaris worden notulen gehouden door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging. In overeenstemming met hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit beslissend.
5. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging en draagt zorg voor het innen van de jaarlijkse bijdragen van de leden.
6. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande vergaderingen en van de besluitvorming door het bestuur worden gesteld.
Bestuurstaak – vertegenwoordiging
Artikel 14
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden het door de algemene vergadering vastgestelde aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. Het bestuur is bevoegd de vacature tijdelijk te doen vervullen door een door het bestuur daartoe aangewezen lid der vereniging.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
4. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende zaken, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het besluit de goedkeuring van de algemene vergadering.
5. De vereniging wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door:
– hetzij het bestuur, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit;
– hetzij door de voorzitter tezamen met de secretaris, danwel of bij belet van één, de ander tezamen met de penningmeester of de vice-voorzitter.
Jaarstukken
Artikel 15
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op de algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van minstens twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in lid 2 en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
5. Het bepaalden in de leden 3 en 4 van dit artikel gelden niet indien omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in lid 2 aan de algemene vergadering wordt overlegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
Algemene vergadering
Artikel 16
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
3. Bij oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 19.
4. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting bedoeld in artikel 15, alsmede het verslag van de aldaar bedoelde commissie dan wel de verklaring bedoeld in artikel 15 lid 5;
b. de benoeming van de in artikel 15 lid 3 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
5. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
Toegang en stemrecht
Artikel 17
1. Alle leden van de vereniging – zie artikel 4 lid 1 – en alle begunstigers – zie artikel 5 lid 1 – hebben toegang tot de algemene vergadering. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. Een geschorst lid of een geschorst bestuurslid heeft evenwel toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Over toelating van andere dan de in lid1 van dit artikel bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Begunstigers hebben geen stemrecht.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan slechts voor één ander lid als gevolmachtigde stem uitbrengen.
Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 18
1. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen geschiedt schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
2. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
4. Bij stemming over personen is hij gekozen die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der stemming , is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der vergadering dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Statutenwijziging
Artikel 19
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen , in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is minder dan de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.
Ontbinding en vereffening
Artikel 20
1. Behoudens het bepaalde in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan de vereniging worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 19 lid 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing.
2. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan door de algemene vergadering echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende deze vereffening blijven de bepalingen van statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
5. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende tien jaar na de vereffening.
Huishoudelijk reglement
Artikel 21
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Tot een wijziging van het huishoudelijk reglement kan door de algemene vergadering worden besloten, mits met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
Slotbepaling
Artikel 22
Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:
1. de comparant S. Sinke (voorzitter)
2. de comparant A. van Boheemen (secretaris en penningmeester)
3. de comparant R. den Hartog (vice-voorzitter)
4. de heer D. Mansholt, wonende te Hippolytushoef, Stroeërweg 7 en
5. de heer K. Slaap, wonende te St. Maarten, Hoge Buurt 26
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. Deze akte is als minuut verleden enz.