Algemene regeling
Artikel 1
Bij conflicten aangaande zaken in het belang van de vereniging die niet omschreven staan in de statuten en/of het huishoudelijk reglement, houdt het bestuur de beslissing aan zich. Deze beslissing kan door de algemene vergadering, na stemming, worden herroepen.
Definitie van het begrip “café-racer”
Artikel 2
1. Als “café-racer” wordt beschouwd een standaard motorfiets, omgebouwd in de stijl van de race-motoren uit de jaren ’50, ’60 en ’70, ongeacht het merk, het bouwjaar of land van herkomst. Zulks ter beoordeling van het bestuur.
2. Een “café-racer” is bestemd voor gebruik op de openbare weg en dient daarom te voldoen aan alle eisen die de wet daaromtrent stelt.
Beheerde goederen
Artikel 3
Het bestuur van de vereniging beheert een aantal goederen, noodzakelijk voor het goed functioneren van de vereniging. De lijst, waarop alle goederen in beheer bij het bestuur staan vermeld, berust bij de secretaris, welke zorg draagt dat de lijst compleet is en bijgehouden wordt naar de laatste stand.
Bestuurstaken anders dan omschreven in de statuten
Artikel 4
1. De secretaris:
a. maakt de notulen van de bestuursvergaderingen op en biedt deze notulen op de eerstvolgende bestuursvergadering ter goedkeuring aan.
b. houdt de door het bestuur vastgestelde stukken m.b.t. de gang van zaken in de vereniging onder zijn hoede, zoals het advertentiereglement en de lijst van de beheerde goederen.
c. houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
2. De penningmeester draagt in het algemeen zorg voor de versterking van de geldmiddelen der vereniging. Bij uitgaven die het bedrag van € 250,- te boven gaan, mag de penningmeester niet zelfstandig beslissen maar dient hij toestemming te hebben van het dagelijks bestuur.
3. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door éénzelfde bestuurlid worden vervuld.
4. De vice-voorzitter is bevoegd tezamen met de voorzitter of de secretaris/penningmeester de vereniging te vertegenwoordigen zoals omschreven in de statuten artikel 14 lid 5.
5. De redacteur draagt zorg voor het uitgeven van het periodiek verschijnend clubblad genaamd “The Rockateer”.
6. De evenementen-coördinator is belast met het coördineren van clubevenementen. Hij draagt zorg voor de planning van de evenementen en onderhoudt hierover de contacten met leden en met andere motorclubs. Hij stelt een agenda op met clubbijeenkomsten en andere evenementen ten behoeve van publicatie in het clubblad.
7. Naast het bestuur functioneren commissarissen, te weten:
a. de clubartikelen-verkoper. Hij verzorgt de in- en verkoop van de clubartikelen en overlegt hierover op financieel gebied met de penningmeester. De clubartikelen-verkoper zendt periodiek een lijst van voorradige artikelen aan de redactie ter publicatie in het clubblad.
b. de leden van de redactiecommissie. Zij hebben tot taak de redacteur te ondersteunen bij het samenstellen en uitgeven van het clubblad.
c. de toercommissaris. Hij ondersteunt de evenementen-coördinator bij diens werkzaamheden. Bij afwezigheid van de evenementen-coördinator treedt hij op als diens plaatsvervanger.
8. Van elk bestuurslid en iedere commissaris wordt verwacht dat hij zijn deel bijdraagt bij het vergroten van de naamsbekendheid van de vereniging. Dit kan worden bereikt door: het bemannen van de clubstand op beurzen, het verstrekken van promotie-materiaal aan geïnteresseerden, het vertegenwoordigen van de vereniging op bijeenkomsten en evenementen georganiseerd door andere motorclubs en/of specifieke belangen-organisaties, het werven van adverteerders voor “The Rockateer”, enz.
Rooster van aftreden van het bestuur
Artikel 5
1. Het bestuur zorgt dat het rooster van aftreding zodanig is opgesteld dat niet alle bestuursleden gelijktijdig aftreden.
2. Het rooster moet zodanig zijn opgesteld dat op oneven jaren de secretaris/penningmeester en de vice-voorzitter aftreden, en op even jaren de voorzitter en de twee overige bestuursleden aftreden.
Het clubblad “The Rockateer”
Artikel 6
1. Het clubblad “The Rockateer” zal minstens vier keer per jaar verschijnen.
2. Leden mogen gratis adverteren in het clubblad.
3. Naast gratis advertenties door leden kunnen ook commerciële en/of bedrijfs-advertenties worden geplaatst. Het bestuur stelt de tarieven en het formaat van deze categorie advertenties vast. Het advertentie-reglement is in beheer bij de secretaris.
4. Ingezonden artikelen en/of advertenties die in tegenspraak zijn met de doelstellingen, genoemd in artikel 2 van de statuten, kunnen door de redacteur worden geweigerd, zonodig na ruggespraak met de andere leden van het bestuur. Het bestuur is niet gehouden bij weigering een opgave van redenen te doen.
Kascommissie – taken en bevoegdheden
Artikel 7
1. De kascommissie controleert het financieel beleid en brengt verslag uit van haar bevindingen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering.
2. De kascommissie moet te allen tijde inzage kunnen hebben in de kasboekhouding.
3. Zij moet het bestuur direct op de hoogte brengen van eventuele onregelmatigheden in de kasboekhouding. Indien nodig kan het bestuur ingrijpen.
4. De kascommissie maakt geen deel uit van het bestuur en is geen verantwoording schuldig aan het bestuur.
5. Een lid van de kascommissie wordt voor een periode van twee jaar gekozen en wel op zodanige wijze dat elk jaar een nieuwe kascommissaris aantreedt. Behoudens bij de aanvang van het eerste verenigingsjaar; dan wordt één kascommissaris voor de periode van één jaar gekozen en treedt na één jaar af. De twee kascommissarissen kunnen niet gelijktijdig hun werk als kascommissaris beëindigen.
Bescherming persoonsgegevens
Artikel 8
Door de leden verstrekte persoonsgegevens worden in een geautomatiseerde leden-administratie opgenomen. Gegevens uit de leden-administratie zullen niet aan derden, anders dan overkoepelende motororganisaties worden verstrekt, zolang dit de doelstelling van de vereniging dient. De gevoerde leden-administratie voldoet aan de normen en waarden die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.